Kancelaria specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie administracyjnym, reprezentując zarówno przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne w postępowaniach administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych. Ponadto Kancelaria przygotowuje także opinie prawne, w których zawarte są proponowane rozwiązania problemów prawnych wynikających zarówno ze stosowania prawa (w tym interpretacji treści przepisów prawa oraz decyzji administracyjnych), jak i zagadnień proceduralnych powstałych w toku toczących się postępowań.

Współpraca ze specjalistami z zakresu m.in. ochrony środowiska, prawa zamówień publicznych, czy też prawa podatkowego pozwala na kompleksową obsługę prawną procesu inwestycyjnego, począwszy od uzyskania stosownych decyzji administracyjnych aż do nadzorowania prawidłowości wykonywania umowy.

Wieloletnie doświadczenie Kancelarii w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa administracyjnego obejmuje nie tylko etap przedinwestycyjny (tj. przeprowadzenie audytu możliwości realizacji danej inwestycji na określonym terenie), ale również umożliwia całościową obsługę prawną w uzyskiwaniu wszelkich niezbędnych aktów administracyjnych (np. pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień, opinii) umożliwiających rozpoczęcie i zrealizowanie procesu inwestycyjnego. W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej Kancelaria zapewnia pomoc prawną w trakcie przeprowadzanych kontroli, jak również w przypadku wszczęcia postępowania zmierzającego do wymierzenia sankcji administracyjnych (m.in. administracyjnych kar pieniężnych) lub dotyczących odpowiedzialności karnej (m.in. za przestępstwa i wykroczenia przeciwko środowisku).

Prawo ochrony środowiska

Kancelaria zapewnia całościową obsługę prawną w zakresie uregulowanym ustawą – Prawo ochrony środowiska, w szczególności reprezentację w postępowaniach dotyczących uzyskania:

  • pozwolenia zintegrowanego,
  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
  • pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Dodatkowa specjalizacja z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego umożliwia także przeprowadzenie procesu inwestycyjnego w zakresie realizacji inwestycji polegającej na realizacji instalacji lub istotnej zmianie instalacji – również w zakresie modyfikacji w tym zakresie posiadanych decyzji administracyjnych (np. pozwolenia zintegrowanego).

Na etapie eksploatacji instalacji Kancelaria zapewnia prowadzącemu instalację pomoc prawną w przypadku przeprowadzenia przez organ ochrony środowiska (m.in. wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska) kontroli działalności (instalacji), jak również reprezentację w sytuacji wszczęcia postępowania zmierzającego do wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej lub opłaty podwyższonej.

Gospodarowanie odpadami

Gospodarowanie odpadami z uwagi na specyfikę jest obwarowane szeregiem wymogów, które musi spełnić posiadacz odpadów. Istotnym z punktu widzenia niemal każdego przedsiębiorcy jest konieczność uzyskania wpisu do tzw. rejestru BDO. Kolejne wymogi – dotyczące co do zasady przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z gospodarowaniem odpadami – wynikają z konieczności zachowania standardów zapewniających ochronę środowiska, które normowane są nie tylko przepisami prawa powszechnie obowiązującego, ale również aktami indywidualnymi (decyzjami administracyjnymi). Kancelaria – współpracując ze specjalistami z zakresu ochrony środowiska – zapewnia pomoc prawną w uzyskaniu m.in.:

  • zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
  • zezwolenia na zbieranie odpadów,
  • zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów
  • pozwolenia na budowę składowiska odpadów,
  • pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów,
  • decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów,
  • decyzji o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.

Na etapie prowadzenia działalności Kancelaria zapewnia reprezentację zarówno w toku postępowań kontrolnych (często zakończonych wydaniem zarządzenia pokontrolnego), jak i w postępowaniach w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej, cofnięcia posiadanej decyzji administracyjnej (np. zezwolenia na przetwarzanie odpadów), czy też decyzji o wstrzymaniu działalności.

Gospodarowanie odpadami może być również związane ze świadczeniem usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie danej gminy – co związane jest z udzieleniem zamówienia publicznego. Kancelaria – współpracując z ekspertami z zakresu prawa zamówień publicznych – zapewnia w tym zakresie obsługę prawną od etapu uzyskania stosownych decyzji administracyjnych i wpisów do rejestrów (co umożliwia prowadzenie działalności polegającej na odbiorze odpadów komunalnych), poprzez etap udziału w postępowaniu przetargowym, aż do pomocy prawnej przy wykonywaniu zawartej z gminą umowy.